Penyumbang yang Budiman
dan yang di rahmati Allah SWT

Perkara:PUNGUTAN DERMA BAGI MENGUMPUL DANA PERTUBUHAN.


YB / Dato’ Sri / Tan Sri / Dato’ / Datin / Tuan / Puan,

Assalamualaikum warah matullah hiwabarakatuh dan salam sejahttera

Perkara di atas adalah di rujuk.

Saya bagi pihak AJK tadbir pertubuhan ingin memohon sumbangan orang ramai bagi mengumpul Dana pertubuhan. Di bawah ini kami nyatakan latar belakang pertubuhan ini seperti berikut:

Nama Pertubuhan : Pertubuhan Kebajikan Ehsan Ash-Shakur (PEKEAS)
Tarikh Ditubuhkan : 10 Jun 2006
AJK Pertubuhan : 14 orang

Tujuan Pertubuhan ini di tubuhkan adalah bagi :

1. Mengumpul dana pertubuhan bagi mendirikan rumah perlindungan anak-anak yatim, anak-anak terbiar dan mualaf (saudara baru)

2. Mendirikan tempat perlindungan orang tua-tua.

3. Mendirikan rumah sementara dan kekal bagi menempatkan 50 orang anak-anak yang kurang bernasib baik bergitu juga orang tua-tua yang daif dan memerlukan bantuan dan sokongan peralatan.

4. Menjana kewangan bagi pertubuhan menjalankan aktiviti semasa Pertubuhan.


Dibawah ini kami sertakan akaun sementara kami di atas Pertubuhan Kebajikan Ehsan Ash-Shakur, Maybank Berhad, no akaun : 512400003033. Sumbangan boleh juga di serahkan kepada Pembawa surat ini saya sendiri di talian 019-2252727.

Di bawah ini saya nyatakan anggaran kasar perbelanjaan yang kami perlukan seperti berikut:

NO PERKARA JUMLAH
1 Sewa Rumah 2 buah rumah RM 500.00
2 Bil Elektrik & Air RM 200.00
3 Perbelanjaan utk 30 anak-anak RM 1,000.00
4 Pembinaan rumah pertubuhan RM 50,000.00
5 Barangan keperluan rumah RM 5,000.00
6 Pengurusan Pentadbiran & Peralatan Pejabat RM3,000.00
7 Keperluan lain-lain RM 4,000.00

JUMLAH: RM 63,700.00


Kami berharap dengan penjelasan ini pihak YB / Dato’ Sri / Tan Sri / Dato’ / Datin / Tuan / Puan dapat membantu kami meneruskan cita-cita murni ini bagi membantu golongan yang kurang bernasib baik tersebut sehingga berjaya.

Kasih sayang dan belas kasihan YB / Dato’ Sri / Tan Sri / Dato’ / Datin / Tuan / Puan kami ucapkan jutaan TERIMA KASIH yang tidak terhingga kami dan hanya ALLAH swt sahajalah yang dapat membalasnya di akhirat nanti.

Sekian, Wassalam


Yang berharap,

Rosli Bin Abd Ghani
Yang Di Pertua
Pertubuhan Kebajikan Ehsan Ash-Shakur (PEKEAS)

Sunday, November 30, 2008

FUNGSI JAWATANKUASA PERTUBUHAN PERTUBUHAN KEBAJIKAN EHSAN ASH-SHAKUR (PEKEAS)

FUNGSI JAWATANKUASA PERTUBUHAN:

Tugas-tugas YDP.
Tugas-tugas Penolong YDP.
Tugas-tugas Setiausaha dan Penolong Setiausaha
Tugas-tugas Bendahari dan Penolong Bendahari
Tugas-tugas Biro dan Ahli Jawatan Kuasa Tadbir
Tugas-tugas Pemeriksa Kira-Kira.
Tugas-tugas Penyelia Asrama
Tugas-tugas Pengasuh Asrama
Tugas-tugas Penyediaan Makanan dan Pembersihan
Tugas Despatch Cum Pemandu
Tugas Sukarela dan Sukarelawan

Tugas-tugas YDP:
1. memastikan seluruh aktiviti dan program kanak-kanak PEKEAS harian, mingguan, bulanan dan tahunan berjalan dengan baik, teratur dan lancar.
2. mempengerusikan tiap-tiap mesyuarat dan mesyuarat khas Jawatankuasa Pertubuhan dan tiap-tiap mesyuarat agung tahunan dan mesyuarat agung khas Pertubuhan.
3. hadir mempengerusikan mesyuarat serta memastikan bahawa mesyuarat itu berjalan dengan sempurna dan tenteram;
4. mempunyai undi pemutus jika bilangan undi sama banyak; dan
5. menandatangani minit atau catatan mesyuarat bersama Setiausaha atau Penolong Setiausaha
6. bersama dengan Bendahari, menandatangani semua cek yang dikeluarkan bagi pihak Pertubuhan
7. menandatangani segala surat dan dokumen rasmi Pertubuhan
8. mewakili Jawatankuasa Pertubuhan dalam mana-mana mesyuarat yang diadakan oleh mana-mana pihak lain; dan
9. menerima dan mematuhi apa-apa arahan yang diberikan oleh Pendaftaran Pertubuhan atau Jabatan Kebajikan Masyarakat atau badan-badan penguatkuasa undang-undang yang sedia ada mengikut undang-undang yang termaktub dalam perlembagaan Pertubuhan.

Tugas-tugas NAIB YDP:
1. menjalankan tugas-tugas YDP semasa ketiadaan YDP.
2. membantu YDP agar seluruh aktiviti dan program kanak-kanak PEKEAS harian, mingguan, bulanan dan tahunan berjalan dengan baik dan lancar.
3. hadir disetiap mesyuarat dan mesyuarat khas Jawatankuasa pertubuhan dan tiap-tiap mesyuarat agung tahunan dan mesyuarat agung khas Pertubuhan
4. hadir mesyuarat serta memastikan bahawa mesyuarat itu berjalan dengan sempurna dan tenteram;
5. menandatangani segala surat dan dokumen resmi Pertubuhan jika ketiadaan YDP.
6. mewakili Jawatankuasa Pertubuhan dalam mana-mana mesyuarat yang diadakan oleh mana-mana pihak lain; dan
7. menerima dan mematuhi apa-apa arahan yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat atau badan-badan penguatkuasa yang sedia ada mengikut undang-undang yang termaktub dalam perlembagaan Pertubuhan

Tugas-tugas Setiausaha dan Penolong Setiausaha:
1. membantu Jawatankuasa Pertubuhan itu melaksanakan tugas-tugas mereka mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Kaedah-Kaedah Peraturan Pendaftaran Pertubuhan mengikut Seksyen 11, Akta Pertubuhan 1966 dan akta Jabatan Kebajikan Masyarakat Penjagaan Kanak-kanak asuhan 1993;
2. memanggil mesyuarat dan mesyuarat khas Jawatankuasa Pertubuhan itu, atau mesyuarat agung tahunan atau mesyuarat agung khas bagi Pertubuhan atau apa-apa mesyuarat lain yang diarahkan oleh YDP dan menjalankan segala keputusan mesyuarat yang telah di luluskan.
3. menghadiri tiap-tiap mesyuarat Jawatankuasa Pertubuhan, mencatatkan butir-butir dan keputusan mesyuarat itu serta mengedarkan minit-minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat yang berkenaan pada atau sebelum mesyuarat yang berikutnya;
4. menyediakan lapuran tahunan tentang kegiatan atau program yang di laksanakan.
5. mengendalikan segala surat menyurat dan menyimpan segala rekod kegiatan, buku-buku, cop-cop dan dokumen-dokumen Pertubuhan dan Jawatankuasa Pertubuhan.
5. bersama-sama Bendahari, jika YDP tiada, menandatangani cek-cek yang dikeluarkan bagi pihak Pertubuhan.
6. menyimpan daftar nama-nama anak-anak PEKEAS, Data Ahli Jawatan Kuasa dan ahli-ahlinya dengan baik dan teratur
7. menerima dan mematuhi apa-apa arahan yang diberikan oleh YDP dan keputusan mesyuarat yang di jalankan setiap dua minggu sekali.

Tugas-tugas Bendahari dan Penolong Bendahari:
Selain daripada tugas yang diperuntukkan oleh akta Pertubuhan, Bendahari yang di bantu oleh Penolong Bendahari hendaklah :

1. menghadiri tiap-tiap mesyuarat Pertubuhan ini;
2. bersama dengan YDP atau, jika YDP tiada, bersama dengan Setiausaha, menandatangani semua cek yang dikeluarkan bagi pihak Pertubuhan itu;
3. mengawal dan menyimpan akaun yang betul bagi hal ehwal kewangan Pertubuhan itu dalam buku akaun kewangannya;
4. menerima segala wang yang dibayar atau diberikan kepada Jawatankuasa Pertubuhan mengeluarkan resit baginya;
5. membuat bayaran yang telah diluluskan oleh mesyuarat Pertubuhan dan mengadakan baucer-baucer pembayaran yang sempurna dan sah baginya;
6. menyediakan Penyata Kewangan dalam buku yang disediakan oleh Pertubuhan dan dibentangkan pada tiap-tiap kali mesyuarat Jawatankuasa Pertubuhan dan mengemukakannya kepada Pendaftaran Pertubuhan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat;
7. semasa menjalankan tugasnya, mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh Pendaftaran Pertubuhan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat tentang pengurusan kewangan Pertubuhan;
8. menyediakan penyata kewangan Pertubuhan bagi tahun semasa dan membentangkannya dalam mesyuarat tahunan dan menyediakan anggaran pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun hadapan;
9. menerima dan mematuhi apa-apa arahan yang diberikan oleh Pendaftaran Pertubuhan atau Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Pengerusi Jawatankuasa;
10. membuka dan mengurus satu akaun bank bagi tabung kewangan Pertubuhan atau memohon kelulusan daripada Mesyuarat AJK untuk penambahan akaun lebih daripada satu

Tugas-tugas Biro dan Ahli Jawatan Kuasa Tadbir:
Selain daripada tugas yang diperuntukkan oleh Pertubuhan bagi menghadiri setiap mesyuarat Pertubuhan Ahli Jawatan Kuasa Biro bagi menyusun dan mempengerusikan Biro-Biro di bawahnya seperti berikut :

1. Biro Pendidikan dan Dakwah
Berperanan dalam mengemas kini Program-Program pelajaran kanak-kanak PEKEAS. Memastikan pencapaian akademik kanak-kanak Pertubuhan mencapai sasaran semaksima yang mungkin dan sentiasa dalam pencapaian akhlak dan akademik terbaik. Mengemas kini program dan kelas-kelas akademik dan kelas-kelas agama dari masa-kesemasa.

2. Biro Penerangan dan Multi Media
Berperanan dalam memberi penerangan dan informasi terkini kepada penderma-penderma, orang perseorangan, pihak kerajaan dan badan koprat. Menyediakan risalah-risalah pertubuhan untuk memudahkan penderma-penderma mengetahui kedudukan pertubuhan dari masa kesemasa.

3. Biro Kemasyarakat dan Pepaduan Ummah
Berperanan menjaga hal ehwal ahli-ahli pertubuhan dan juga menyusun atur program-pogram dan aktiviti-aktiviti Pertubuhan dari masa kesemasa. Menghubungkan AJK pertubuhan dan ahli-ahli Pertubuhan kepada masyarakat umum. Mencari ahli-ahli sukarelawan-sukarelawan yang ingin turut serta membantu memajukan Pertubuhan ini.

4. Biro Kebajikan dan Pengaduan Awam
Berperanan menganalisa dan memberikan jawapan kepada aduan-aduan sama ada dari ahli Pertubuhan, Masyarakat dan Penderma-Penderma. Bersama-sama YDP, Setiausaha dan Bendahari menjalankan penyiasatan kepada aduan-aduan yang di terima dari kanak-kanak Pertubuhan ini dari masa-kesemasa. Menjalankan kaunseling dan khidmat nasihat kepada penghuni-penghuni yang terdiri dari kanak-kanak dan Pegawai Pertubuhan.

5. Biro Keselamatan dan Kesihatan
Berperanan memastikan keselamatan dan kesihatan Kanak-kanak dan Pegawai-Pegawai Pertubuhan di beri tumpuan sepenuhnya. Menjaga harta benda dan melapurkan setiap insiden kepada YDP dan Ahli Jawasan Kuasa tadbir Pertubuhan.

6. Biro Utiliti dan Tadbir Aset Pertubuhan
Berperanan menyediakan senarai aset tetap dan sementara pertubuhan dari masa-kesemasa. Menyusun atur plan lakar Rumah Pertubuhan dan penyusunan struktur aset-aset Pertubuhan. Membuat jualan borong kepada makanan atau barang-barang mentah yang melebihi paras dan keperluan semasa Pertubuhan.

7. Biro Ekonomi dan Pembangunan
Berperanan menyenaraikan kos-kos keperluan semasa Pertubuhan. Memastikan Bil-Bil semasa di jelaskan. Bersama-sama YDP dan Ahli jawatan Kuasa menyediakan kertas kerja mendirikan Rumah Kebajikan Pertubuhan yang tetap dan teratur di masa hadapan bagi menampung keperluan kanak-kanak Pertubuhan

8. Biro Penyediaan dan penyeliaan Makanan
Berperanan menyediakan menu-menu harian untuk kanak-kanak Pertubuhan ini. Memastikan makanan yang di sediakan bersih, halal dan berqualiti. Membantu membuat buget harian, mingguan dan bulanan terhadap kos-kos perbelanjaan dapur keseluruhannya. Menyusun atur dan menentukan masa makan pagi, tengahari, petang dan malam kanak-kanak pertubuhan. Memastikan segala keperluan dapur sentiasa mencukupi dan teratur.

9. Biro Kebersihan dan Pengemasan Dalaman
Berperanan menyediakan jadual waktu pembersihan di semua kawasan Asrama Pertubuhan. Juga membeli dan mengenal pasti alat-alat pembersihan di perlukan bagi kerja membersih sepanjang masa. Memastikan pakaian kanak-kanak sentiasa bersih kemas dan bergosok. Menyediakan plan lokasi dan Pengemasan dalaman bagi menyusun atur baju-baju yang di berikan kepada rumah pertubuhan ini. Kanak-kanak juga perlu di didik bertanggungjawab membuat kerja-kerja pembersihan di bilik-bilik masing masing dan membasuh baju serta kasut sendiri setiap minggu.

Nota : Ketua kepada setiap biro-biro di atas adalah terdiri dari Ahli Jawatan Kuasa pertubuhan. Ahli Jawatan Kuasa yang di lantik berperanan untuk menubuhkan satu Ahli Jawatan Kuasa kecil Biro yang terdiri dari Ketua biro, Setiausaha biro, Bendahari dan Ahli Jawatan Kuasa biro. Hanya Ketua biro yang di lantik sahaja akan menghadiri setiap mesyuarat mingguan dan bulan Pertubuhan atau menyerahkan tugas kepada Ahli Jajawatan Kuasanya bagi mengemaskini segala perjalanan Biro-Biro di bawah jagaannya.

Tugas-tugas penyelia Asrama:
1. menguruskan Pendaftaran Kemasukan kanak-kanak. Perjanjian Ibu bapa Penjagaan dengan Ahli jawatan Kuasa tadbir Pertubuhan
2. mengikut asas-asas peraturan Pertubuhan dan undang-undang asrama
3. menjaga kebajikan, kesihatan dan keselamatan kanak-kanak pertubuhan
4. menhadiri mesyuarat pengurusan asrama mingguan
5. mengatur dan mengemaskini program dan aktiviti Pertubuhan
6. menjaga, mengatur dan mengemas kini rekod kanak-kanak dan ahli-ahli pertubuhan
7. menyediakan lapuran harian, mingguan dan bulanan perbelanjaan dan pengurusan kanak-kanak dan rumah pertubuhan
8. mematuhi segala arahan yang di keluarkan oleh YDP dan Setiausaha Pertubuhan
9. menyelia kakitangan yang bertugas di rumah pertubuhan ini.

Tugas-tugas Pengasuh / Penjaga:
1. mematuhi peraturan dan undang-undang Pertubuhan
2. mematuhi arahan yang di keluarkan oleh YDP, Penyelia dan Setiausaha Pertubuhan.
3. mengasuh dan menjaga rumah dan kanak-kanak Pertubuhan
4. mendidik dan mengatur kanak-kanak mengikut perturan-peraturan dan undang-undang asrama Pertubuhan.
5. memastikan segala keperluan dan aduan kanak-kanak di beri perhatian dan tindakan segera.
6. mengikut dan memastikan keselamatan kanak-kanak semasa program-program atau aktiviti-aktiviti yang di jalankan oleh Pertubuhan di ambil kira sepenuhnya
7. memastikan pemakaian dan kekemasan kanak-kanak dari masa kesemasa.
8. memastikan jadual waktu harian kanak-kanak di ikuti sepenuhnya

PERANCANGAN MASA DEPAN PERTUBUHAN PERTUBUHAN KEBAJIKAN EHSAN ASH-SHAKUR (PEKEAS)

PERANCANGAN MASA DEPAN PERTUBUHAN:

1. Mendapat kelulusan dari Pihak Majlis Tempatan, Jabatan Kesihatan, Jabatan Bomba dan sekali gus mendapat kelulusan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Gombak. Oleh yang demikian kami sedang mencari penderma bagi menyediakan tangga keselamatan kedua bangunan tingkat atas dan signage keluar bertenaga batteri yang di anggarkan berjumlah RM 4,000.00

2. Mendirikan Bangunan Kelas Agama, Surau, Bilik Mesyuarat dan Pejabat di luar bangunan Kediaman. Anggaran Kos berjumlah RM 35,000.00

3. Mencari Kenderaan berupa Van Pertubuhan bagi kegunaan Penghantaran sekolah kanak-kanak pertubuhan dan keperluan pengangkutan yang lain. Anggaran kos RM 30,000.00

4. Menambah tempat pelindungan pengasingan di antara kanak-kanak perempuan dengan kanak-kanak lelaki. Kos di anggarakan sebanyak RM 7,000.00 sebulan.

5. Mendirikan Rumah kekal Pertubuhan di tapak seluas 5 ekar untuk menampung 60 orang anak-anak Yatim, Terbiar, Muallaf dan Miskin (daif) dan orang Tua-Tua Pertubuhan. Anggaran kos membena bangunan berjumlah RM 2 juta dan kos bulanan sebanyak RM 25,000.00 di perlukan

Harapan dan doa kami semuga Allah SAW melimpahkan setinggi-tingga keberkatan dan keredhaanya buat Pertubuhan ini pihak Pertubuhan memohon semua rakyat Malaysia agar membantu kami merealisasikan impian murni ini hingga berJAYA. AMIN

ANGGARAN KASAR PERBELANJAAN SEMASA PERTUBUHAN KEBAJIKAN EHSAN ASH-SHAKUR (PEKEAS)

ANGGARAN KASAR PERBELANJAAN SEMASA:

1 Sewaan Rumah Pertubuhan RM 500.00
2 Pengurusan Pentadbiran RM 300.00
3 Bil api, air, telephone RM 500.00
4 Belanja sekolah 5 kanak-kanak RM 300.00
5 Bas Sekolah RM 200.00
6 Makanan harian (RM 5 x 30hari x 5) RM 750.00
7 Alaun Pengasuh 2 orang (pagi dan malam) 2 shift (RM 600.00 x 2 orang) RM 1200.00
8 Jumlah bantuan anak-anak luar pertubuhan (RM 100 x 30 orang) RM 3000.00

JUMLAH: RM 6750.00

LATAR BELAKANG PERTUBUHAN KEBAJIKAN EHSAN ASH-SHAKUR (PEKEAS)

LATAR BELAKANG PERTUBUHAN sehingga 10hb Ogos 2007.

No Pendaftaran RoS: 0633-07-SEL
Tarikh Di tubuhkan: 10hb Jun 2006
Tarikh Di luluskan: 9hb April 2007
Kelulusan Majlis Pembandaran Selayang: Dalam proses Permohonan
Dalam Proses Permohonan Kelulusan Jabatan Bomba dan Penyelamat: Permohonan Di tolak (atas syarat-syarat keselamatan)
Kelulusan Jabatan Kesihatan Daerah Gombak: Dalam proses permohonan
Kelulusan Jabatan Kebajikan Masyarakat: Dalam proses permohonan
Kelulusan Pelepasan Cukai Pendapatan: Belum di ambil tindakan

Jumlah ahli Jawatan kuasa: 14 orang
Jumlah Penyelia & Pengasuh: 04 orang
Jumlah Anak-anak Pertubuhan sehingga 9hb Ogos 2007: 08 orang
Jumlah Penghuni yang boleh menduduki: 16 orang
Jumlah Bantuan luar yang di hulurkan oleh Pertubuhan: 50 orang
Jumlah Baki Kewangan Pertubuhan Akaun Maybank bernombor: 512400003033 sehingga 30 Julai 2007: RM 6,901.25
Jumlah keperluan semasa kewangan setiap bulan: RM 6,750.00

Moto PERTUBUHAN KEBAJIKAN EHSAN ASH-SHAKUR (PEKEAS)

MOTO PEKEAS:
"BERILMU, BERDIKARI DAN BERTAQWA"

TEMPAT URUSAN
Alamat dan tempat urusan Pertubuhan ialah No 37 Jalan Hijau 11/11, Blok 16, Bandar Tasik Puteri 48020 Rawang, Selangor Darul Ehsan atau di tempat lain atau tempat-tempat yang akan ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Jawatankuasa; dan alamat untuk surat menyurat No 37 Jalan Hijau 11/11, Blok 16, Bandar Tasik Puteri 48020 Rawang, Selangor Darul Ehsan.

TUJUAN / MATLAMAT
1. Untuk membina rumah perlindungan dengan syarat mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa yang berkenaan bagi memberi perlindungan kepada golongan-golongan berikut:

a) orang tua-tua yang kurang berkemampuan dari segi kewangan dan tempat tinggal dan tidak mempunyai saudara mara, waris atau penjaga untuk menjaga mereka.
b) kanak-kanak yang memerlukan perlindungan tertakluk di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 (Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994).

2. Mengadakan aset Pertubuhan berupa tanah dan rumah penjagaan lengkap dengan peralatan bantuan sokongan penjagaan dan keperluan harian orang-orang tua dan anak-anak rumah perlindungan ini termasuk padang permainan untuk riadah, surau, kelas pengajian dan pejabat pentadbiran.

3. Membantu dari segi kewangan dan keperluan harian seperti yuran persekolahan dan wang saku kepada orang tua-tua, anak-anak yatim, terbiar dan muallaf di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur.

3.1 Kategori anak-anak dan orang tua-tua yang menerima bantuan kewangan dan barangan dari dalam dan luar pusat penjagaan ini adalah seperti berikut tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan:

a) Anak-anak Yatim (anak-anak di bawah 18 tahun yang kematia ibu atau bapa atau kedua-duanya sekali).
b) Anak-anak terbiar iaitu anak-anak yang tidak mendapat penjagaan sempurna dari ibu-bapa atau penjaganya disebabkan oleh faktor perceraian, kemiskinan, kesihatan, kecacatan fizikal atau mental atau sebab-sebab lain yang di rasakan munasabah oleh Jawatankuasa.
c) Anak-anak Saudara Baru (Mualaf) iaitu anak-anak dari saudara baru atau mualaf yang tidak mendapat penjagaan atau pendidikan agama yang sempurna dari ibu-bapa atau penjaga mereka kerana tidak mempunyai asas dan ilmu pengetahuan yang mencukupi ataupun disebabkan oleh kurang kemampuan ibu-bapa atau penjaganya untuk menghantar anak-anak ini ke institusi pendidikan yang sewajarnya.
d) Orang tua-tua yang tidak berkemampuan dan di tinggalkan bersendirian oleh ahli keluarga, atau tiada penjagaan sempurna dari warisnya.

4. Menjalankan aktiviti-aktiviti amal seperti mengadakan kutipan derma dengan kebenaran Pendaftar Pertubuhan dan pihak berkuasa yang berkenaan atau "fund raising", seperti penganjuran majlis makan malam, malam persembahan serta aktiviti sosial lainnya yang bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi menampung perbelanjaan dan pentadbiran rumah perlindungan / jagaan ini.

5. Untuk membeli, memajak, menyewa atau memiliki hartanah untuk kegunaan Pertubuhan selaras dengan tujuannya

Barisan Ahli Jawatan kuasa PERTUBUHAN KEBAJIKAN EHSAN ASH-SHAKUR (PEKEAS)

BARISAN AHLI JAWATAN KUASA:


AJK KANAN


ROSLI GHANI 019-2252727
ABD RAHIM 019-2674668
KHALIT OTHMAN- 012-2402444
HUSSIN AHAMAD - 0193255172
MUHAMMAD FUAD 019-2150760
ROSLEN 016-3092695

AJK


RAMLAN 016-6574885
NAPI TEKENG 012-2749408
MEGAT@MIHAD MD YASSIN 012-3949387
MD SYAMSUL SIDEK 012-3341728
RUPIZA 017-8829288
HALIM BABA 019-2889959
SAIFUL AMRAN 019-3951134
NORISAH BINTI ISA 012-6390247

Pengenalan PERTUBUHAN KEBAJIKAN EHSAN ASH-SHAKUR (PEKEAS)

PENGENALAN:

Pertubuhan ini di tubuhkan atas dasar, keperihatinan sekumpulan rakan-rakan seperjuangan yang di ketuai oleh Saudara Rosli Bin Abd Ghani. Beliau telah terlantik secara pengundian dalam mesyuarat pertama pertubuhan yang di anggotai oleh 14 orang rakan-rakan dari berbagai daerah di Selangor dan Kuala Lumpur.

Maklumat Peribadi Yang Di Pertua Pertubuhan adalah seperti berikut:

Di lahirkan di Johor Baru, Johor. Pernah menetap di Woodland, Singapura. Semasa kecil menetap di Kampung Pantai Halt Kuala Lumpur, bersekolah di Sekolah Rendah Brickfields School 2, Sekolah Menengah Bangsar dan Yayasan Anda Akademik. Tamat persekolahan hanya di tingkatan 6 atas. Semasa di bangku sekolah lagi beliau telahpun bergiat dengan kegiatan Mesjid dengan menjadi pembantu di Masjid Al-Khadijah, Pantai Dalam.

Pengalaman Kerja beliau, Selaku Pengurus kepada NORZAG Cleaning Services di Pulau Pinang. Pernah Berkerja di Hotel Equatorial Penang sebagai Floor Supervisor. Kerja kebajikan yang di lakukan semasa di Pulau Pinang adalah menjadi seorang konstabel Polis Sukarelawan, di Goegetown.

Beliau kemudian berubah angin dan menetap di Kuala Lumpur. Bekerja di Texas Instrument Malaysia selama 5 tahun selaku Security Officer.

Kemudian, pada 1995 beliau telah di tawarkan bekerja di TIME dotCom Berhad sebagai Security Assistant, sehinggalah berjawat, jawatan Acting Section Head, Customer Activation Assurance, Provisioning Assurance pada 2006.
Kerja-kerja amal yang beliau pernah lakukan adalah:

1. Pengerusi, Surau An-Nur, Wisma Time selama 5 tahun
2. Chairman Workplace Campaign, Welfare Socielty TIME dotCom
3. Committee member UEM World event.
4. Bekas Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Rumah Silaturrahim Nurul Qana'ah
5. Bekas Pengerusi Rukun Tetangga AU3/1 "B"
6. Bekas Setiausaha Surau Al-Ehsan AU3/1

Pernah menerima anugerah "Seri Mulia 2006" dari Pengurusan UEM Dato' Ahmad Pardas Sanin kerana kerja-kerja kebajikan yang di lakukan oleh beliau semasa di TIME dotCom Berhad.

Sekarang beliau membuka perniagaan, Pusat Rawatan Tradisional Aura Nusantara dan juga Piza Trading. Disamping meneruskan perjuangan dalam mendidik anak-anak di Pertubuhan yang baru beliau daftarkan.